Vihreiden ajatuksia vaalien alla 6.4.2017

Vihreämpi Asikkala – Kuntavaalit 2017

Vaaliohjelmamme tavoittelee eettisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Kestävässä tulevaisuudessa toteutuvat hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä maaseudun monimuotoisuus. Asikkalan Vihreiden ehdokaslistalta löytyy paljon kokemusta, osaamista eri aloilta, nuoruutta, tuoreutta, energiaa ja tahtoa. Haluamme vaikuttaa elinympäristömme elinvoimaisuuteen lokaalisti globaalin vastuun muistaen.

Vihreä Asikkala rakennetaan ihmisten ja hyvinvoinnin ehdoilla. Haluamme lisätä tasavertaista mahdollisuutta elää ja asua maaseudulla. Haluamme taata lapsille hyvän kasvualustan tukemalla koulutusta, kehittämällä kylien elinvoimaisuutta, panostamalla lähikouluihin ja -palveluihin sekä edistämällä yhdenvertaista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa. Haluamme taata lapsiperheille hyvän mahdollisuuden elää turvallisessa ympäristössä, jossa arki ja lähipalvelut toimivat. Huolehdimme palveluiden saavutettavuudesta ja taistelemme varhaiskasvatuksen ja hyvän, laadukkaan koulutuksen puolesta. Neuvola-, kouluterveys- ja oppilashammashuolto sekä koulukuraattori- ja erityisopetuksen palvelut on säilytettävä kunnissa maakuntauudistuksen myllerryksessä lähipalveluina.

Matalan kynnyksen lähipalveluita on kehitettävä. Meidän on muistettava erityispalveluiden tarvitsijat. Heitä ei voi jättää oman onnensa nojaan. Meidän on huolehdittava ikääntyvistä kuntalaisista. Edesautamme heidän arkensa sujuvuutta ajamalla lähipalveluiden kehittämistä ja palvelukeskuksien kehittämistä. Erilaisia asumisratkaisuja kehitetään kunnissa ja tuetaan erilaisten asumismuotojen kaavoittamista. Kaavoittamisessa ja rakennussuunnittelussa tulee ottaa huomioon ekologinen ja kestävä rakentaminen sekä elinkaariajattelu. Tuemme uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuja kuten aurinkopaneelien asentamista.

Haluamme, että kunnan päätöksenteko ja hallinto on avointa ja rakentavaa, kuntalaisten asioita edistävää.

YLISUKUPOLVINEN AJATTELU

Kestävillä ratkaisuilla ja ennaltaehkisevällä toiminnalla edistetään terveyttä ja hyvinvointia tuleville sukupolville. Ylisukupolvisen ajattelun ydintä ovat laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut, köyhyyden ja eriarvoisuuden aktiivinen torjuminen, hävikkiruoan hyödyntäminen, kestävä korjaaminen ja sisäilmaongelmien ehkäiseminen ja yhdistysten ja kuntalaisten tukeminen ja avustusmäärärahojen lisääminen kolmannelle sektorille. Kansalaisyhteiskunta on toimivan kunnan ydin. Haluamme myös tukea monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja liikkuvaa Asikkalaa.

Maaseutua rakennetaan maaseudun ehdoilla; elinvoimaisia kyliä, saavutettavia palveluja, puhdas luonto, viihtyisä elympäristö ja sujuva arki. Lisätään kutsuliikennettä, palveluita ihmisten lähelle ja tuodaan sukupolvia yhteen.

KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN TUKEMINEN.

Lähikoulut on säilytettävä. Lähikouluja ja niiden rinnalla toimivia palveluita on kehitettävä. Emme halua, että pienet koululaiset joutuisivat istumaan koulukyydissä monia tunteja päivässä ”säästöjen” varjolla. Panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen myös lähipalveluna. Pidetään koululuokkien ja päiväkotiryhmien koot maltillisina. Varhaiskasvatuksen tulee olla kaikille ilmaista. Panostetaan laadukkaisiin kirjastopalveluihin ja mahdollisesti kirjastopalveluiden liikkumista kylille. Elävöitetään yhdessä kuntaa järjestämällä erilaisia tapahtumia myös edistämään matkailua. Haluamme Asikkalaan lapsille taide- ja kulttuurielämyksien sekä liikennepuiston kehittämistä. Tapahtumien järjestämistä edistetään hyvällä yhteisellä markkinoinnilla. Suojellaan yhdessä kulttuurihistoriallista Vanhan Vääksyn aluetta kehittämällä mutta ei miljööseen sopimattomien kerrostalojen rakentamisella.

VIHREÄ KUNTA SUOJELEE YMPÄRISTÖÄ

Suojellaan luontoa ja suojeltuja alueita. Kohennetaan Vesijärven tilaa ja rantoja. Huomioidaan rantojen viihtyvyys. Vanhan Vääksyn ja uuden keskustan välille kehitetään viihtyisä kävelyosuus. Edistetään kevyen liikenteen väylien suunnittelua. Suositaan investoinneissa, hankinnoissa ja kaavoituksessa uusiutuvan energian käyttöä. Tehdään ilmastotietoutta näkyväksi kaikilla päätöksenteon tasoilla ja koulutus- ja kasvatustoiminnassa.Lähiruoanja lihattoman ruokavalion osuuttakorostetaan ruokapalveluissa sekä vähennetään ruokahävikkiä.Kannustetaan hiilineutraalin kunnan kehitystä. Vastuu yhteisestä ympäristöstä ja tulevista sukupolvista on meillä kaikilla. Kaikilla kuntalaisilla on oikeus viihtyisä elinympäristöön ja sujuvaan arkeen

ASIKKALA TYÖLLISTÄÄ

Vaalimme työllistävää ja ekologisesti kestävää paikallistaloutta. Kunnan tulee varmistaa työpaikka kaikille työtä vaille oleville kohtuullisessa ajassa. Edistetään ja kehitetään pienyritysten toiminta- ja verkostoitumismahdolluuksia sekä etätyöskentelyn mahdollisuuksia. Edesautamme nuorten työllistymistä ja ammattiin valmistuneiden yrittäjyyttä. Julkisissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa tulee huomioida ekologiset, paikallistaloudelliset ja sosiaaliset kriteerit.

VAPAA-AJAN PALVELUIHIN PANOSTETAAN

Edistetään hyvinvointia jatkamalla liikkuvan kunnan kehittämistä. Lapsille järjestetään matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa. Kehitetään koulujen pihoja ja lähiliikuntapaikkojen tarjontaa kaikille kuntalaisille. Edistetään kuntalaisten osallisuutta. Yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä demokratiaa edistetään ja kannustetaan yhdessä tekemiseen. Etsivää nuoristyötä kehitetään edelleen.

AVOIN PÄÄTÖKSENTEKO

Suhtaudumme myönteisesti valtuuston ja hallituksen kokousten livelähetyksiin. Päätöksenteon taustalla on tieto ja tietämys. Päätöksenteon tulee olla avointa ja yhteistyö puolueiden välillä rakentavaa sekä yhteiseen hyvään tavoittelevaa. Sitoudumme hyvän ilmapiirin ylläpitoon. Edesautamme kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja kuunnellaan kuntalaisten mielipiteitä. Edistetään myös kuntalaisten toimintamahdollisuuksia. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asuinympäristönsä ja päätöksentekoon. Sote-asioiden tiedotus tulee olla ajantasaista ja hyvinvointia edistävistä toimista tulee antaa neuvoa ja ohjausta./MH